.
يكشنبه 26 ارديبهشت 1400.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

جدول شهریه  سال تحصیلی 1400-1399 برای کلیه ورودی ها

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه  متغییر هر واحد

 

علوم پایه

ورودی 95

4.463.437 ریال

عمومی

پایه

اصلی

-

تخصصی

عملی و نظری

آزمایشگاه یا کارگاه 2ساعت در هفته

آزمایشگاه یا کارگاه 3ساعت در هفته

کارآموزی

پروژه

 

علوم پایه

ورودی96

5.259.781 ریال

 

علوم پایه

ورودی97

5.785.760 ریال

 

علوم پایه

ورودی98

6.653.624 ریال

 317.445 ریال

476.167 ریال

581.982 ریال

1.058.149 ریال

952.334 ریال

1.428.502 ریال

1.322.687 ریال

1.322.687 ریال

 

علوم پایه

ورودی99

7.651.668 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فنی و مهندسی

ورودی95

5.207.343 ریال

 

فنی و مهندسی

ورودی96

6.078.077 ریال

 

فنی و مهندسی

ورودی97

6.685.885 ریال

 

فنی و مهندسی

وزودی98

7.354.474 ریال

 

فنی و مهندسی

ورودی99

8.457.646 ریال