برنامه واحدهای درسی نیمسال اول رشته اجرای ساختمان های بتنی

ردیف

نیمسال  اول

تعداد واحد

نوع واحد

1

اندیشه اسلامی1

2

عمومی

2

زبان فارسی

3

عمومی

3

زبان خارجی

3

عمومی

4

ریاضی عمومی

3

پایه

5

مصالح ساختمانی

2

اصلی

6

رسم و نقشه کشی ساختمان

2

اصلی

7

اصول سرپرستی

2

اصلی

8

جمعیت و تنظیم خانواده

2

عمومی

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

جمع

19