کارشناس آزمایشگاه سرکارخانم روخ فروز، شماره تماس : 01134742444 داخلی 111