.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

جدول شهریه  سال تحصیلی 1402-1401برای کلیه ورودی ها

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه  متغییر هر واحد

 

علوم پایه

ورودی 97

5.785.760ریال

عمومی

پایه

اصلی

-

تخصصی

عملی و نظری

آزمایشگاه یا کارگاه 2ساعت در هفته

آزمایشگاه یا کارگاه 3ساعت در هفته

کارآموزی

پروژه

 

علوم پایه

ورودی98

6.653.624ریال

 

علوم پایه

ورودی99

7.651.668ریال

 

علوم پایه

ورودی1400

9.947.168 ریال

 557.115ریال

835.673ریال

1.021.378 ریال

1.857.051 ریال

1.671.346 ریال

2.507.019ریال

2.321.315ریال

2.321.315ریال

 

علوم پایه

ورودی1401

13.428.676ریال

 

 

 

 

 

 

 
 

فنی و مهندسی

وزودی99

7.354.474 ریال

 

فنی و مهندسی

وزودی1400

10.994.939ریال

 

فنی و مهندسی

ورودی1401

14.843.167ریال