.
سه شنبه 14 تير 1401.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

جدول شهریه  سال تحصیلی 1401-1400برای کلیه ورودی ها

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه  متغییر هر واحد

 

علوم پایه

ورودی 96

5.259.781ریال

عمومی

پایه

اصلی

-

تخصصی

عملی و نظری

آزمایشگاه یا کارگاه 2ساعت در هفته

آزمایشگاه یا کارگاه 3ساعت در هفته

کارآموزی

پروژه

 

علوم پایه

ورودی97

5.785.760ریال

 

علوم پایه

ورودی98

6.653.624ریال

 

علوم پایه

ورودی99

7.651.668ریال

 412.679ریال

619.018ریال

756.982 ریال

1.375.594 ریال

1.238.035 ریال

1.857.053ریال

1.719.494ریال

1.719.494ریال

 

علوم پایه

ورودی1400

9.947.169 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فنی و مهندسی

وزودی98 7.354.474 ریال  

فنی و مهندسی

وزودی98

7.354.474 ریال

 

فنی و مهندسی

ورودی1400

10.994.940ریال