.
يكشنبه 30 تير 1398.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

برای حذف تکدرس در حذف اضطراریبه سامانه آموزش مراجعه کنید.