.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 برنامه واحدهای درسی میکروبیولوژی

ردیف

نیمسال  اول

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  دوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

 11128  زبان پیش 2  جبرانی  -----

11129

تربیت بدنی 1

1

عمومي

------

22110

ریاضی عمومی 1

3

پايه

------

22111

ریاضی عمومی 2

3

پايه

ریاضی1

22116

فیزیک عمومی 1

3

پايه

------

22114

شیمی عمومی 2

3

پايه

شیمی1

22117

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1

1

پايه

------

22120

شیمی آلی 1

3

پايه

شیمی عمومی 1

22112

شیمی عمومی 1

3

پايه

------

22121

آزمایشگاه شیمی آلی 1

1

پایه

-------

22113

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

1

پايه

------

22159

مبانی جانورشناسی

3

تخصصي

---------

22155

مبانی گیاه شناسی

3

تخصصي

------

22160

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

1

تخصصي

---------

22156

آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی

1

تخصصي

------

11127

ادبیات فارسی

3

عمومي

---------

11139

مهارت زندگی دانشجویی

2

عمومي

------

         
                   

جمع

17

 

جمع

18

   

 

ردیف

نیمسال  سوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  چهارم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

11132

زبان عمومی

3

عمومي

 

22148

بیوشیمی متابولیسم

3

تخصصی

بیوشیمی ساختار

22124

میکروبیولوژی 1

3

تخصصی

شیمی آلی 1

22149

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

1

تخصصی

همزمان با درس

22125

آزمایشگاه میکروبیولوژی 1

1

تخصصی

همزمان با درس

22144

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

3

تخصصی

 

11130

تربیت بدنی 2 1   تربیت بدنی 2

22145

آزمایشگاه  مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

1

تخصصی

همزمان با درس

22146

بیوشیمی ساختار

3

تخصصی

شیمی عمومی 1 و شیمی آلی 1

22164

مبانی بوم شناسی 3 تخصصی مبانی گیاه شناسی و جانورشناسی

22147

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

1

تخصصی

همزمان با درس

22126

میکروبیولوژی 2

3

تخصصی

میکرو 1

22157

مبانی فیزیولوژی گیاهی

2

تخصصی

مبانی گیاه شناسی

22127

آزمایشگاه میکروبیولوژی 2

1

 

همزمان با درس

22158

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

1

تخصصی

همزمان با درس

22165

آمار زیستی

2

تخصصی

 

11110

اندیشه اسلامی 1

2

عمومی

----

22166

کارگاه آمار زیستی

1

تخصصی

همزمان

                   

جمع

17

 

جمع

18

   

ردیف

نیمسال  پنجم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  ششم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

22159

مبانی فیزیولوژی جانوری

3

تخصصی

مبانی جانورشناسی

22152

ژنتیک مولکولی

3

تخصصی

ژنتیک پایه

22160

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی  جانوری

1

تخصصی

همزمان با درس

22153

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

1

تخصصی

همزمان با درس

 

       

22128

باکتری شناسی 1

3

تخصصی

میکروبیولوژی 2

22150

ژنتیک پایه

3

تخصصی

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی، آمار زیستی

22129

آزمایشگاه باکتری شناسی 1

1

تخصصی

همزمان با درس

22151

آزمایشگاه ژنتیک پایه

1

تخصصی

همزمان با درس

22133

ایمنی شناسی

2

تخصصی

میکروبیولوژی 2

22137

میکروبیولوژی غذایی 2 تخصصی میکروبیولوژی 2

22134

آزمایشگاه ایمنی شناسی

1

تخصصی

همزمان با درس

22138

آزمایشگاه میکروبیولوژی غذایی 1 تخصصی همزمان با درس

22163

تکامل موجودات زنده

3

تخصصی

ژنتیک پایه

22132

ویروس شناسی

3

تخصصی

میکروبیولوژی 2

22143

متون تخصصی میکروبیولوژی 2   زبان عمومی نیمسال پنجم به بعد
1111 1  اخلاق اسلامی  2    

11126

تفسیرموضوعی قرآن

2

عمومی

----

 11131  دانش خانواده و جمعیت   2    

 

     

 

                   
 

18

     

18

   

ردیف

نیمسال  هفتم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  هشتم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

22154

مبانی زیست شناسی تکوینی 3   مبانی زیست سلولی و مولکولی

22139

میکربیولوژی محیطی 2   میکروبیولوژی 2

22183

مبانی بیوانفورماتیک 2   ژنتیک مولکولی، ترم ششم به بعد

22140

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی 1   همزمان با درس

22186

مبانی زیست فناوری

2

اختیاری

ژنتیک مولکولی

22135

میکروبیولوژی صنعتی

2

تخصصی

میکروبیولوژی 2- بیوشیمی متابولیسم

22141

قارچ شناسی

2

تخصصی

میکروبیولوژی 2

22136

آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی

1

تخصصی

همزمان با درس

22142

آزمایشگاه قارچ شناسی

1

تخصصی

همزمان با درس

11123

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

عمومی

------

22130

باکتری شناسی 2

3

تخصصی

باکتری شناسی 1

22169

زیست شناسی انگل ها

2

اختیاری

میکروبیولوژی 2

22131

آزمایشگاه باکتری شناسی 2

1

تخصصی

همزمان با درس

22188

پروژه کارشناسی

2

اختیاری

بعد از100 واحد

22189

کارورزی

2

اختیاری

بعد از 100 واحد

 11119  انقلاب اسلامی  2    
 

اندیشه اسلامی 2

2

عمومی

اندیشه اسلامی 1

         
 

18

   

14