.
سه شنبه 14 تير 1401.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

نیم سال اول

نیم سال دوم

کد درس

نام درس

جمع واحد

واحد

پیشنیاز

-

همنیاز

نوع درس

کد درس

نام درس

جمع واحد

واحد

پیشنیاز

-

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

نظری

عملی

26110

ریاضی عمومی1

3

3

-

-

پایه

26116

ریاضی عمومی2

3

3

-

26110

پایه

26111

فیزیک 1

3

3

-

-

پایه

26117

معادلات دیفرانسیل

3

3

-

-

پایه

26112

شیمی عمومی   مهندسی شیمی

3

3

-

-

پایه

26118

آزمایشگاه فیزیک1

1

-

1

26111 یاهمزمان

پایه

26113

آزمایشگاه شیمی عمومی

1

-

1

26112

پایه

26119

شیمی آلی   مهندسی شیمی

3

3

-

26112

پایه

26114

مقدمه ای بر علوم زیستی

2

2

-

-

اصلی

26120

نقشه کشی صنعتی

2

1

1

-

پایه

26115

برنامه نویسی کامپیوتر

3

3

-

-

پایه

26121

موازنه انرژی ومواد

4

4

-

26111 یاهمزمان

تخصصی

11127

فارسی

3

3

-

-

عمومی

26122

کارگاه نرم افزار مهندسی

1

-

1

26115

پایه

11129

تربیت بدنی

1

-

1

-

عمومی

11123

تاریخ اسلام

2

2

-

-

عمومی

 

19

   

19

 

نیم سال سوم

نیم سال چهارم

کد درس

نام درس

جمع واحد

واحد

پیشنیاز

-

همنیاز

نوع درس

کد درس

نام درس

جمع واحد

واحد

پیشنیاز

-

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

نظری

عملی

26123

ریاضیات مهندسی

3

3

-

26116-   26117

پایه

26130

استاتیک و مقاومت مصالح

3

3

-

26111

پایه

26124

محاسبات عددی

2

2

-

26117

پایه

11132

زبان عمومی

3

3

-

-

عمومی

26125

فیزیک2

3

3

-

26111

پایه

 

تخصصی انتخابی

4

4

-

-

اختیاری

26126

ترمودینامیک 1

3

48

-

26121- 26117یا همزمان

تخصصی

26132

ترمودینامیک 2

3

3

-

26126

اصلی

26127

مکانیک سیالات 1

3

3

-

26121 - 26123 یا همزمان

اصلی

26133

مکانیک سیالات 2

2

2

-

26127

اصلی

26128

کارگاه عمومی

1

-

1

-

پایه

26134

انتقال حرارت 1

3

3

-

26127

اصلی

26129

آزمایشگاه فیزیک2

1

-

1

26125 یا همزمان

پایه

26135

آزمایشگاه شیمی آلی

1

-

1

26119

پایه

11110

معارف اسلامی 1

2

2

-

-

عمومی

             

11130

تربیت بدنی2

1

-

1

11129

عمومی

             
 

           18      

     

19