.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

تعداد واحد

پیشنیاز

ویژگی درس

نام درس

کد درس

ترم

3

-----

پایه

شیمی عمومی1

30116

اول

1

-----

پایه

آز شیمی عمومی 1

30117

3

-----

پایه

فیزیک پایه 1

30112

1

-----

پایه

آز فیزیک پایه 1

30113

3

-----

پایه

ریاضی عمومی 1

30110

3

-----

عمومی

ادبیات فارسی

11127

2

-----

عمومی

تفسیر موضوعی قرآن

11126

2

-----

الزامی مشترک

ایمنی در آزمایشگاه

30145

18

جمع کل واحد

تعداد واحد

پیشنیاز

ویژگی درس

نام درس

کد درس

ترم

3

شیمی عمومی1

پایه

شیمی عمومی2

30118

دوم    

1

شیمی عمومی2

پایه

آز شیمی عمومی 2

30119

3

فیزیک پایه 1

پایه

فیزیک پایه2

30114

1

فیزیک پایه2

پایه

آز فیزیک پایه2

30115

3

ریاضی عمومی 1

پایه

ریاضی عمومی 2

30111

3

زبان پیش

عمومی

زبان عمومی

11132

2

-----

عمومی

اخلاق اسلامی

11115

16

جمع کل واحد

تعداد واحد

پیشنیاز

ویژگی درس

نام درس

کد درس

ترم

3

شیمی عمومی1

الزامی مشترک

شیمی آلی 1

 

30122 

سوم

1

شیمی عمومی2

الزامی مشترک

آز شیمی الی 1

 30123

 

3

شیمی عمومی1

الزامی مشترک

شیمی معدنی 1

 30138

 

1

شیمی عمومی2

الزامی مشترک

آز شیمی معدنی 1

 30139

 

3

ریاضی عمومی2

الزامی مشترک

ریاضی در شیمی

 30121

 

2

زبان عمومی

الزامی مشترک

زبان تخصصی شیمی

30120 

2

-----

اختیاری

مبانی رایانه و برنامه نویسی

30188 

1

-----

عمومی

تربیت بدنی 1

11129

2

-----

عمومی

              انقلاب اسلامی

11119

18

جمع کل واحد

تعداد واحد

پیشنیاز

ویژگی درس

نام درس

   کد درس

ترم

3

شیمی عمومی 2- ریاضی عمومی1

الزامی مشترک

شیمی فیزیک 1

 30133

چهارم

3

شیمی عمومی2

الزامی مشترک

شیمی تجزیه 1

 30127

3

شیمی آلی 1

الزامی مشترک

شیمی آلی 2

 30124

3

شیمی معدنی1

الزامی مشترک

شیمی معدنی 2

 30140

1

شیمی آلی 2- آز شیمی آلی 1

الزامی مشترک

آزمایشگاه شیمی آلی 2

 30125

1

شیمی تجزیه1

الزامی مشترک

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

 30128

1

شیمی فیزیک 1

الزامی مشترک

آزشیمی فیزک 1

 

2

-----

عمومی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

11123

17

جمع کل واحد

 

تعداد واحد

پیشنیاز

ویژگی درس

نام درس

کد درس

ترم

 

3

شیمی تجزیه 1

الزامی مشترک

شیمی تجزیه 2

 

پنجم

 

3

شیمی فیزیک 1

الزامی مشترک

شیمی فیزک 2

 
 

3

شیمی آلی 2

الزامی مشترک

شیمی آلی 3

 
 

1

شیمی فیزیک 1آز

الزامی مشترک

                    آزشیمی فیزک 2

 
 

2

شیمی تجزیه2آز

الزامی مشترک

آز شیمی تجزیه 2

 
 

1

آز شیمی معدنی 1

الزامی مشترک

آز شیمی معدنی2

 
 

2

زبان تخصصی شیمی

تخصصی کاربردی

متون علم شیمی

 
 

1

تربیت بدنی1

عمومی

تربیت بدنی 2

11130

 

2

-----

عمومی

معارف اسلامی 1

11110

 

18

جمع کل واحد

 

تعداد واحد

پیشنیاز

ویژگی درس

نام درس

کد درس

ترم

 

3

شیمی تجزیه 1

الزامی مشترک

شیمی تجزیه 3

 

ششم

 

2

شیمی آلی3

اختیاری

شیمی چرم

 
 

2

شیمی آلی3

اختیاری

شیمی سبز

 
 

2

شیمی آلی3

اختیاری

شیمی و فناوری مواد غذایی

 
 

2

شیمی تجزیه3

الزامی مشترک

آز شیمی تجزیه 3

 
 

3

شیمی آلی3

اختیاری

صنایع شیمی آلی

 
 

3

شیمی فیزیک 1

  تخصصی کاربردی

اصول محاسبات شیمی

 
 

17

جمع کل واحد

 

تعداد واحد

پیشنیاز

ویژگی درس

نام درس

کد درس

ترم

 

3

اصول محاسبات شیمی

تخصصی کاربردی

شیمی صنعتی 1

 

هفتم

 

3

شیمی آلی 2

الزامی مشترک

شناسایی ترکیبات آلی

 
 

2

شیمی آلی 2-آز آلی1

الزامی مشترک

آز شناسایی ترکیبات آلی

 
 

2

معارف اسلامی 1

عمومی

معارف اسلامی2

11111

 

2

80واحد به بالا

تخصصی کاربردی

کارآموزی

 
 

3

شیمی آلی 2

اختیاری

شیمی  دارویی

 
 

15

جمع کل واحد

 

تعداد واحد

پیشنیاز

ویژگی درس

نام درس

کد درس

ترم

 

3

80واحد به بالا

اختیاری

پروژه

 

هشتم

 

3

شیمی صنعتی1

تخصصی کاربردی

شیمی صنعتی 2

 
 

2

شیمی آلی2 یا شیمی فیزیک2

تخصصی کاربردی

شیمی محیط زیست

 
 

2

-----

عمومی

دانش خانواده و جمعیت

11131

 

2

-----

اختیاری

خوردگی فلزات

 
 

2

شیمی تجزیه 3

  تخصصی کاربردی

نانو شیمی

 
 

14

جمع کل واحد

 

133

جمع کل تعداد واحد

                       

 

    30122