.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

ردیف

نیمسال اول

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

ردیف

نیمسال دوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

11132

زبان عمومی

3

عمومی

-----

27115

فیزیک 2

4

پایه

فیزیک 1

11127

ادبیات فارسی

3

عمومی

-----

27117

آزمایشگاه فیزک 2

1

پایه

فیزیک 2-آز فیزیک 1

27110

فیزیک 1

4

پایه

-----

27116

شیمی 2

3

پایه

شیمی 1

27111

آزمایشگاه فیزیک 1

1

پایه

-----

27118

آزمایشگاه شیمی 2

1

پایه

شیمی 2-آز شیمی 1

27112

شیمی 1

3

پایه

-----

28119

ریاضی 2

4

پایه

ریاضی 1

27113

آزمایشگاه شیمی 1

1

پایه

-----

11110

معارف اسلامی 1

2

عمومی

-----

27114

ریاضی 1

4

پایه

-----

11131

دانش خانواده و جمعیت

2

عمومی

-----

                   

جمع

19

 

جمع

17

   

 

ردیف

نیمسال سوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

ردیف

نیمسال چهارم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

27120

شیمی آلی 1

3

اصلی

شیمی 2

27144

بیولوژی سلولی و مولکولی

1

ت -الزامی

-----

27171

آزمایشگاه شیمی آلی 1

1

اصلی

آز شیمی 1 – شیمی آلی 1 یا همزمان

27127

شیمی آلی 2

3

اصلی

شیمی آلی 1

27121

شیمی تجزیه1

3

اصلی

شیمی 2

27128

آزمایشگاه شیمی آلی 2

1

اصلی

آز شیمی آلی 1- شیمی آلی 2 یا همزمان

27122

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

1

اصلی

آزشیمی 2 –   شیمی تجزیه 1 یا همزمان

27129

شیمی تجزیه 2

2

اصلی

شیمی تجزیه 1

27123

شیمی معدنی 1

3

اصلی

شیمی 2

27130

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

2

اصلی

شیمی تجزیه1 – شیمی تجزیه 2 یا همزمان

27126

آزمایشگاه شیمی معدنی 1

1

اصلی

آز شیمی 2- شیمی معدنی 1یا همزمان

27135

زبان تخصص

2

اصلی

زبان عمومی

27124

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

2

اصلی

-----

11111

معارف اسلامی 2

2

عمومی

معارف اسلامی 1

27125

معادلات دیفرانسیل

3

اصلی

ریاضی 2

27133

شیمی معدنی 2

4

اصلی

شیمی عمومی2

11129

تربیت بدنی 1

1

عمومی

------

27134

آزمایشگاه شیمی معدنی 2

1

اصلی

آز شیمی عمومی2- شیمی معدنی1 یا همزمان

جمع

18

 

جمع

18

   

ردیف

نیمسال پنجم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

ردیف

نیمسال ششم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

27136

شیمی آلی 3

3

اصلی

شیمی آلی 2

27148

فارماکولوژی وسم شناسی مواد شیمیایی1

3

ت-الزامی

بیوشیمی1 - فیزیولوژی

27131

شیمی فیزیک 1

3

اصلی

ریاضی 2- فیزیک1- شیمی 2

27143

روشهای استفاده از متون علمی شیمی

1

اصلی

زبان تخصصی شیمی

27132

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

1

اصلی

آز شیمی 2 - شیمی فیزیک 1 یا همزمان

11115

اخلاق

2

عمومی

------

27139

شیمی تجزیه دستگاهی

3

اصلی

شیمی تجزیه 1 و 2 – آز شیمی تجزیه2

27146

روش های آمار ی

3

ت-الزامی

ریاضی 1 و2

27140

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

2

اصلی

آز شیمی تجزیه 2- شیمی تجزیه دستگاهی یاهمزمان

27142

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

2

اصلی

شیمی آلی2- شیمی تجزیه دستگاهی-آز شیمی تجزیه دستگاهی

27160

فیزیولوژی

2

ت- الزامی

بیولوژی سلولی و مولکولی

27137

شیمی فیزیک2

3

اصلی

شیمی فیزیک1

27141

جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی

3

اصلی

شیمی آلی 2شیمی آلی 3 یا همنیاز

27138

آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

1

اصلی

آز شیمی فیزیک 1- شیمی فیزیک2 یا همزمان

27145

بیوشیمی 1

2

ت-الزامی

           

جمع

19

   

جمع

15

   

ردیف

نیمسال هفتم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

ردیف

نیمسال هشتم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

27149

بیوشیمی 2

1

ت -الزامی

بیوشیمی 1

27154

شیمی دارویی 2

2

ت -الزامی

شیمی دارویی1

27147

جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیایی از منابع طبیعی 1

2

ت -الزامی

شیمی آلی 3 یا همنیاز

27155

شیمی دارویی3

2

ت -الزامی

شیمی دارویی2

27150

آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی1

3

ت -الزامی

شیمی تجزیه 2-تجزیه دستگاهی – کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی 3

27156

جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیاییاز منابع طبیعی 2

1

ت -الزامی

جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیایی از منابع طبیعی 1

27152

فارماکولوژی وسم شناسی مواد شیمیایی2

1

ت -الزامی

فارماکولوژی وسم شناسی مواد شیمیایی1

27157

آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی2

1

ت -الزامی

آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی1 یا همنیاز

27151

شیمی دارویی1

2

ت -الزامی

فارماکولوژی وسم شناسی مواد شیمیایی1 – شیمی آلی 3

27158

تمرین و پژوهش

2

ت-اختیاری

گذراندن 80 واحد درسی

11130

تربیت بدنی2

1

عمومی

تربیت بدنی 1

27159

مبانی شیمی کوانتوم

3

ت-اختیاری

شیمی فیزیک2- معادلات دیفرانسیل یا همنیاز

27153

شیمی محیط زیست

2

ت اختیاری

شیمی آلی 3

27161

پلیمر وسیستم های دارو رسانی

2

ت-اختیاری

آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی1

11119

انقلاب اسلامی

2

عمومی

-----

11123

تاریخ اسلام

2

عمومی

 

11137

متون اسلامی

2

عمومی

-----

         

جمع

16

 

جمع

15