.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

ورودی سال 95 به بعد

ردیف

نیمسال  اول

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  دوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

    11128

زبان پیش

2

جبرانی

 

11129

تربیت بدنی 1

1

عمومي

 

    21110

ریاضی عمومی 1

3

پايه

 

    21111

ریاضی عمومی 2

3

پايه

 ریاضی عمومی 1

    21116

فیزیک عمومی 1

3

پايه

 

    21114

شیمی عمومی 2

3

پايه

شیمی عمومی 1 

    21117

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1

1

پايه

 

11127 

ادبیات فارسی

3

عمومي

 

    21112

شیمی عمومی 1

3

پايه

 

    21120

شیمی آلی 1

3

تخصصي

 شیمی عمومی 1

    21113

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

1

پايه

 

    21121

آزمایشگاه شیمی آلی 1

1

تخصصي

 

    21138

مبانی گیاه شناسی

3

تخصصي

 

    21132

مبانی جانور شناسی

3

تخصصي

 

    21139

آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی

1

تخصصي

 

    21133

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

1

تخصصي

 

11139 

مهارت زندگی دانشجویی

2

عمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

17

 

جمع

18

 

 

برنامه واحدهای درسی سلولی و مولکولی

 

ردیف

نیمسال  سوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  چهارم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

    11110

زبان عمومی

3

عمومی

زبان پیش

21126

بیوشیمی متابولیسم

3

تخصصی

بیوشیمی ساختار

    21124

بیوشیمی ساختار

3

تخصصی

شیمی عمومی 1 و شیمی آلی 1

21127

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

1

تخصصی

همزمان با درس

    21125

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

1

تخصصی

همزمان با درس

21147

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

3

تخصصی

همنیاز بیوشیمی ساختار

    21140

مبانی فیزیولوژی گیاهی

2

تخصصی

مبانی گیاهشناسی

21148

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

1

تخصصی

همزمان با درس

    21141

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی

1

تخصصی

همزمان با درس

    21143

مبانی بوم شناسی

3

تخصصی

مبانی گیاهشناسی و مبانی جانورشناسی

    21136

زیست شناسی میکروبی

3

تخصصی

در ترم سوم

21145

آمارزیستی

2

تخصصی

 

    21137

آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی

1

تخصصی

همزمان با درس

    21146

کارگاه آمار زیستی

1

تخصصی

همزمان با درس

    11110

معارف اسلامی 1

2

عمومی

 

    21151

بیوفیزیک

3

تخصصی

همزمان با بیوشیمی ساختار، زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

    11130

تربیت بدنی 2

1

عمومی

تربیت بدنی

 

انقلاب اسلامی

2

عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

17

 

جمع

19

 

 

 

 

 

ردیف

نیمسال  پنجم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  ششم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

    21149

زیست شناسی سلولی و مولکولی 2

3

تخصصی

زیست شناسی سلولی و مولکولی1

21130

ژنتیک مولکولی

3

تخصصی

ژنتیک پایه

    21128

ژنتیک پایه

3

تخصصی

زیست شناسی سلولی و مولکولی1، آمار زیستی

21131

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

1

تخصصی

همزمان با درس

    21129

آزمایشگاه ژنتیک پایه

1

تخصصی

همزمان با درس

21142

تکامل موجودات زنده

3

تخصصی

ژنتیک پایه

    21155

زیست شناسی پرتوی

3

تخصصی

بیوفیزیک،فیزیک عمومی،زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

    21158

بافت شناسی جانوری

3

تخصصی

زیست سلولی و مولکولی 1

    21134

مبانی فیزیولوژی جانوری

3

تخصصی

مبانی جانور شناسی

21159

آزمایشگاه بافت شناسی جانوری

1

تخصصی

همزمان با درس

    21135

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری

1

تخصصی

همزمان با درس

    21157

ایمنی شناسی

2

تخصصی

زیست شناسی میکروبی، زیست سلولی و مولکولی 1

11115 

اخلاق اسلامی

2

عمومی 

 

21160

متون تخصصی

2

تخصصی

زبان عمومی،نیمسال پنجم به بعد

11131 

دانش خانواده و جمعیت 

 2

عمومی 

 

 11126

تفسیر موضوعی قرآن

2

عمومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

18

 

 

جمع

17

 

 

 

 

ردیف

نیمسال  هفتم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  هشتم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

    21150

زیست شناسی سلولی و مولکولی 3

3

تخصصی

ژنتیک پایه و مولکولی

21178

ژنتیک سرطان

2

اختیاری

ژنتیک پایه و مولکولی،زیست سلولی و مولکولی 1 ترم هشتم

    21153

مباحثی در ژنتیک

2

تخصصی

ژنتیک پایه و مولکولی

    21154

مبانی مهندسی ژنتیک

2

تخصصی

ژنتیک مولکولی، ترم هشتم

    21156

مبانی بیوانفوراتیک

2

تخصصی 

 ژنتیک مولکولی، زیست سلولی و مولکولی 1

    21161

زیست شاسی سلول های بنیادی

2

اختیاری

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1، ژنتیک مولکولی

    21163

اصول روش های دستگاهی

2

اختیاری 

ترم هفتم

    21152

بیوشیمی فیزیک

3

تخصصی

بیوشیمی ساختار

    21171

مبانی زیست فناوری

2

اختیاری 

ژنتیک مولکولی،ترم هفتم 

11123

تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2

 

 

    21166

بیوشیمی ویتامین و هورمون

2

اختیاری 

بیوشیمی ساختار،ترم هفتم

 21167

پروژه کارشناسی

2

 

گذراندن 100 واحد 

    21144

مبانی زیست شناسی تکوینی

3

تخصصی 

بافت شناسی جانوری،زیست سلولی و مولکولی ترم هفتم

 

 

 

 

 

 11111

معارف اسلامی 2

2

 عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

18

 

جمع

13

 

 

 

 

 

ورودی ماقبل 95

 

 
 

 

ردیف

نیمسال  اول

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  دوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

11128

زبان پیش

2

جبرانی

----

11129

تربیت بدنی 1

1

عمومي

------

23110

ریاضی 1

3

پايه

------

23117

ریاضی 2

3

پايه

ریاضی1

23111

فیزیک 1

3

پايه

------

23118

شیمی 2

3

پايه

شیمی1

23112

آزمایشگاه فیزیک 1

1

پايه

------

23119

آزمایشگاه شیمی 2

1

پايه

------

23113

شیمی 1

3

پايه

------

23120

شیمی آلی 1

2

تخصصي

شیمی1 و هم نیاز با شیمی2

23114

آزمایشگاه شیمی 1

1

پايه

------

23121

آزمایشگاه شیمی آلی 1

1

تخصصي

------

23115

زیست گیاهی

3

تخصصي

------

23122

زیست جانوری

4

تخصصي

------

23116

آزمایشگاه زیست گیاهی   

1

تخصصي

------

23123

آزمایشگاه زیست جانوری

1

تخصصي

------

11115

اخلاق اسلامی

2

عمومي

------

11127

فارسی

3

عمومي

-----

                   

جمع

19

 

جمع

19

   

 

برنامه واحدهای درسی سلولی و مولکولی

 

ردیف

نیمسال  سوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  چهارم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

11132

زبان عمومی

3

عمومي

زبان پیش

23132

بیوشیمی 2

3

تخصصي

بیوشیمی1 یا هم نیاز

23124

فیزیک 2

3

پايه

فیزیک1

23133

آزمایشگاه بیوشیمی 2

1

تخصصي

------

23125

آزمایشگاه فیزیک 2

1

پايه

-------

23134

زیست شناسی سلولی

3

تخصصي

بیوشیمی و هم نیاز با بیوشیمی2

23126

شیمی آلی 2

2

تخصصي

شیمی آلی1

23135

آز زیست شناسی سلولی

1

تخصصي

-------

23127

آزمایشگاه شیمی آلی 2

1

تخصصي

 

23136

میکروبیولوژی 1

3

تخصصي

شیمی آلی2

23128

بیوشیمی 1

3

تخصصي

شیمی آلی 1 و هم نیاز با شیمی آلی2

23137

آز میکروبیولوژی 1

1

تخصصي

-------

23129

آزمایشگاه بیوشیمی 1

1

تخصصي

-------

23138

اکولوژی

3

تخصصي

-------

23130

فیزیولوژی گیاهی

3

تخصصي

-------

11119

انقلاب اسلامی

2

عمومي

-------

23131

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

1

تخصصي

-------

23139

آمار زیستی

2

تخصصي

ریاضی1

11110

اندیشه اسلامی 1

2

عمومي

-------

         

جمع

20

 

جمع

19

   

 

ردیف

نیمسال  پنجم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  ششم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

23140

بیوفیزیک

3

تخصصي

فیزیک 2 و زیست شناسی سلولی

23147

ژنتیک 2

3

تخصصي

ژنتیک1

23141

زیست شناسی مولکولی

2

تخصصي

زیست شناسی سلولی یا هم نیاز

23148

آزمایشگاه ژنتیک 2

1

تخصصي

------

23142

ژنتیک 1

3

تخصصي

زیست شناسی سلولی و آمار زیستی

23149

بیوشیمی فیزیک

3

تخصصي

بیوفیزیک

23143

آزمایشگاه ژنتیک 1

1

تخصصي

------

23150

زیست شناسي پرتوها

2

تخصصي

زیست شناسی سلولی و فیزیک2

23144

میکروبیولوژی 2

3

تخصصي

میکروبیولوژی1

23151

ایمونولوژی

2

تخصصي

زیست شناسی مولکولی

23145

آزمایشگاه میکروبیولوژی 2

1

تخصصي

------

23152

آزمایشگاه ایمونولوژی

1

تخصصي

-------

23146

ویروس شناسی

2

تخصصي

بیوشیمی2

23153

تکامل

2

تخصصي

ژنتیک1

11111

اندیشه اسلامی 2

2

عمومي

اندیشه اسلامی1

11126

تفسیر موضوعی قرآن

2

عمومي

------

         

11130

تربیت بدنی 2

1

عمومي

تربیت بدنی1

                   

جمع

17

   

جمع

17

   

 

ردیف

نیمسال  هفتم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

ردیف

نیمسال  هشتم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز     هم نیاز

23154

فیزیولوژی جانوری

4

تخصصي

بیوشیمی2

11131

جمعیت و تنظیم خانواده

2

عمومي

------

23155

آز فیزیولوژی جانوری

1

تخصصي

------

23171

بیوانفورماتیک

3

انتخابي الزامي

نیمسال ششم به بعد

23174

ژنتیک انسانی

2

انتخابي الزامي

ژنتیک 1، نیمسال ششم به بعد

23172

روش های آزمایشگاهی در زیست شناسی سلولی و مولکولی

2

انتخابي الزامي

------

23167

بیوتکنولوژی میکروبی

3

انتخابي الزامي

نیمسال ششم به بعد

23173

زیست شناسی مولکولی اندامک ها

2

انتخابي الزامي

زیست شناسی سلولی و مولکولی ، نیمسال ششم به بعد

23168

زیست شناسی سلول های بنیادی

2

انتخابي الزامي

زیست شناسی سلولی و مولکولی

نیمسال ششم به بعد

23166

متون زیست شناسی

2

تخصصي

زبان عمومی

23169

هماتولوژی

2

انتخابي الزامي

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

11123

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

عمومي

------

23170

آزمایشگاه هماتولوژی

1

انتخابي الزامي

همزمان با درس

23190

پروژه کارشناسی

2

 

ترم 7 به بعد

       

------

11139

مهارت زندگی دانشجویی

2

انتخابی الزامی

--------

       

------

         
                   

جمع

15

 

جمع

17