.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

ردیف

نیمسال اول

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

ردیف

نیمسال دوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

11128

زبان پیش

2

جبرانی

----

11129

تربیت بدنی 1

1

عمومي

------

23110

ریاضی 1

3

پايه

------

23117

ریاضی 2

3

پايه

ریاضی1

23111

فیزیک 1

3

پايه

------

23118

شیمی 2

3

پايه

شیمی1

23112

آزمایشگاه فیزیک 1

1

پايه

------

23119

آزمایشگاه شیمی 2

1

پايه

------

23113

شیمی 1

3

پايه

------

23120

شیمی آلی 1

2

تخصصي

شیمی1 و هم نیاز با شیمی2

23114

آزمایشگاه شیمی 1

1

پايه

------

23121

آزمایشگاه شیمی آلی 1

1

تخصصي

------

23115

زیست گیاهی

3

تخصصي

------

23122

زیست جانوری

4

تخصصي

------

23116

آزمایشگاه زیست گیاهی  

1

تخصصي

------

23123

آزمایشگاه زیست جانوری

1

تخصصي

------

11115

اخلاق اسلامی

2

عمومي

------

11127

فارسی

3

عمومي

-----

                   

جمع

19

 

جمع

19

   

 

ردیف

نیمسال سوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

ردیف

نیمسال چهارم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

11132

زبان عمومی

3

عمومي

زبان پیش

23132

بیوشیمی 2

3

تخصصي

بیوشیمی1 یا هم نیاز

23124

فیزیک 2

3

پايه

فیزیک1

23133

آزمایشگاه بیوشیمی 2

1

تخصصي

------

23125

آزمایشگاه فیزیک 2

1

پايه

-------

23134

زیست شناسی سلولی

3

تخصصي

بیوشیمی و هم نیاز با بیوشیمی2

23126

شیمی آلی 2

2

تخصصي

شیمی آلی1

23135

آز زیست شناسی سلولی

1

تخصصي

-------

23127

آزمایشگاه شیمی آلی 2

1

تخصصي

 

23136

میکروبیولوژی 1

3

تخصصي

شیمی آلی2

23128

بیوشیمی 1

3

تخصصي

شیمی آلی 1 و هم نیاز با شیمی آلی2

23137

آز میکروبیولوژی 1

1

تخصصي

-------

23129

آزمایشگاه بیوشیمی 1

1

تخصصي

-------

23138

اکولوژی

3

تخصصي

-------

23130

فیزیولوژی گیاهی

3

تخصصي

-------

11119

انقلاب اسلامی

2

عمومي

-------

23131

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

1

تخصصي

-------

23139

آمار زیستی

2

تخصصي

ریاضی1

11110

اندیشه اسلامی 1

2

عمومي

-------

         

جمع

20

 

جمع

19

   

ردیف

نیمسال پنجم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

ردیف

نیمسال ششم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

23140

بیوفیزیک

3

تخصصي

فیزیک 2 و زیست شناسی سلولی

23147

ژنتیک 2

3

تخصصي

ژنتیک1

23141

زیست شناسی مولکولی

2

تخصصي

زیست شناسی سلولی یا هم نیاز

23148

آزمایشگاه ژنتیک 2

1

تخصصي

------

23142

ژنتیک 1

3

تخصصي

زیست شناسی سلولی و آمار زیستی

23149

بیوشیمی فیزیک

3

تخصصي

بیوفیزیک  

23143

آزمایشگاه ژنتیک 1

1

تخصصي

------

23150

زیست شناسي پرتوها

2

تخصصي

زیست شناسی سلولی و فیزیک2

23144

میکروبیولوژی 2

3

تخصصي

میکروبیولوژی1

23151

ایمونولوژی

2

تخصصي

زیست شناسی مولکولی

23145

آزمایشگاه میکروبیولوژی 2

1

تخصصي

------

23152

آزمایشگاه ایمونولوژی

1

تخصصي

-------

23146

ویروس شناسی

2

تخصصي

بیوشیمی2

23153

تکامل

2

تخصصي

ژنتیک1

11111

اندیشه اسلامی 2

2

عمومي

اندیشه اسلامی1

11126

تفسیر موضوعی قرآن

2

عمومي

------

         

11130

تربیت بدنی 2

1

عمومي

تربیت بدنی1

                   

جمع

17

   

جمع

17

   

ردیف

نیمسال هفتم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

ردیف

نیمسال هشتم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

23154

فیزیولوژی جانوری

4

تخصصي

بیوشیمی2

11131

جمعیت و تنظیم خانواده

2

عمومي

------

23155

آز فیزیولوژی جانوری

1

تخصصي

------

23186

بیوشیمی لیپید و قند

2

انتخابي الزامي

بیوشیمی2

23181

آنزیمولوژی

2

انتخابي الزامي

بیوشیمی2

23187

بیوترمودینامیک

2

انتخابي الزامي

بیوشیمی2

23182

بیوشیمی پروتئین و اسیدنوکلئیک

2

انتخابي الزامي

بیوشیمی2

23188

حسگرها و زی حسگرها

2

انتخابي الزامي

بیوشیمی2

23183

بیوتکنولوژی

2

انتخابي الزامي

ژنتیک1

23166

متون زیست شناسی

2

تخصصي

------

23184

بیوشیمی هورمون

2

انتخابي الزامي

بیوشیمی2

11123

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

عمومي

------

23185

بیوشیمی پیشرفته

2

انتخابي الزامي

بیوشیمی2

         
   پروزه  2  انتخابي الزامي

گذراندن 100 واحد

         
       

------

         
                   

جمع

17

 

جمع

12