.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

ردیف

نیمسال اول

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

ردیف

نیمسال دوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

28117

شیوهارائهمطالبعلمیوفنی

2

اصلی

-----

28116

طراحی الگوریتم

3

اصلی

------

28143

ساختماندادهها

3

جبرانی

-----

28111

ریاضی مهندسی

2

پایه

-----

28126

مهندسیاینترنت

3

تخصصی

-----

11123

تاریخ اسلام

2

عمومی

------

28114

زبانماشینواسمبلی

2

اصلی

-----

28119

مهندسی نرم افزار

3

اصلی

------

28112

معادلاتدیفرانسیل

2

پایه

-----

28121

معماری کامپیوتر

2

اصلی

زبانماشینواسمبلی

28113

ریاضیگسسته

2

پایه

-----

28142

سیستم عامل

3

جبرانی

------

28115

زبانتخصصینرمافزار

3

اصلی

-----

11111

معارف اسلامی 2

2

عمومی

------

11126

تفسیرموضوعیقرآن

2

عمومی

-----

11119

انقلاب اسلامی

2

عمومی

------

11130

تربیت بدنی 2

1

عمومی

           

جمع

20

 

جمع

19

   

برنامه واحدهای درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر

ردیف

نیمسال سوم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

ردیف

نیمسال چهارم

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز    هم نیاز

28118

برنامهسازيسیستم

3

اصلی

زبانماشینواسمبلی

28123

هوش مصنوعی

3

تخصصی

طراحی الگوریتم

28110

آمارواحتمالاتمهندسی

2

پایه

------

28124

شبیه سازی کامپیوتر

3

تخصصی

مهندسی نرم افزار

28127

مباحث ویژه ( امنیت اطلاعات)

3

تخصصی

------

28138

ایجاد بانک های اطلاعاتی

3

ت - اختیاری

-------

28120

آز مهندسی نرم افزار

1

اصلی

-------

28136

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی

3

ت - اختیاری

برنامهسازيسیستم- طراحی الگوریتم

28122

آز معماری کامپیوتر

1

اصلی

--------

28128

پروژه نرم افزار ( الزامی)

3

تخصصی

-------

28125

گرافیک کامپیوتری 1

3

تخصصی

-------

28129

کارآموزی (الزامی)

3

تخصصی

-------

28139

طراحی سیستم های شی گرا

3

ت - اختیاری

--------

         

28133

طراحی صفحات وب

3

ت - اختیاری

مهندسیاینترنت

         

جمع

19

 

جمع

18