.
دوشنبه 26 مهر 1400.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

نیم سال اول

نیم سال دوم

کددرس

نام درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

کددرس

نام درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

نظری

عملی

25110

شیمی آلی 3

2

-

-

-

اصلی

25119

ریاضی کاربردی

3

-

25117

-

اصلی

25111

آز شیمی آلی 3

-

1

-

25110

اصلی

25120

آز فیزیک الکترسیته ومغناطیس

-

1

-

-

پایه

25112

شیمی فیزیک2

3

-

-

-

اصلی

25121

آز شیمی تجزیه

-

1

-

25114

تخصصی

25113

آز شیمی فیزیک 2

-

1

-

25112

اصلی

25122

تصفیه پساب های صنعتی

1

1

25114

-

تخصصی

25114

شیمی تجزیه دستگاهی

2

-

-

-

تخصصی

25123

زبان تخصصی

2

-

-

-

تخصصی

25115

صنایع شیمیایی

2

-

-

-

تخصصی

25124

کاربرد برق و الکترونیک در صنایع شیمیایی

1

1

25118

-

پایه

25116

موازنه مواد وانرژی2

2

-

-

-

تخصصی

25125

کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی

1

1

-

-

تخصصی

25117

ریاضی عمومی

3

-

-

-

پایه

25126

بهداشت و ایمنی در صنایع شیمیایی

1

-

-

-

اصلی

11123

تاریخ اسلام

2

-

-

-

عمومی

25127

مدیریت صنعتی

2

-

-

25138

انتخابی

25118

فیزیک الکتریسیته

2

-

-

-

پایه

11111

معارف اسلامی 2

2

-

11110

-

عمومی

 

20

     

18

 

نیم سال سوم

نیم سال چهارم

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

نظری

عملی

25128

مکانیک سیالات2

2

-

25119+25116

-

اصلی

25134

انتقال جرم

2

-

25130

25134

تخصصی

25129

آز مکانیک سیالات2

-

1

-

25128

اصلی

25135

کنترل فرایند ها

2

-

-

25135

تخصصی

25130

انتقال حر ارت 2

2

-

25119

-

اصلی

25136

کارگاه کنترل فرایندها2

-

1

-

25136

تخصصی

25131

آزانتقال حرارت 2

-

1

-

25130

اصلی

25137

طراحی راکتورهای شیمیایی2

2

-

25135

-

تخصصی

25132

ترمودینامیک2

2

-

25119

25116

اصلی

25138

اقتصاد مهندسی

2

-

-

25134

انتخابی

11130

تربیت بدنی

-

1

-

-

عمومی

25139

پروژه

-

3

-

-

تخصصی

25134

اصول عملیات واحد

2

-

25119

-

تخصصی

25140

کارآموزی

-

2

-

-

تخصصی

11135

آشنایی با دفاع مقدس

2

-

-

-

عمومی

25141

بازار یابی

2

-

25127

-

انتخابی

11126

تفسیر موضوعی قرآن

2

 

-

-

عمومی

25142

کارگاه عملیات واحد 2

-

1

-

25134

تخصصی

11119

انقلاب اسلامی

2

-

-

-

عمومی

 

17

 
   

17

     

جمع کل واحد:72