رنامه واحدهای درسی نیمسال اول رشته کارشناسی آمار

 

ردیف

نیمسال  اول

تعداد واحد

نوع واحد

1

زبان خارجی2

2

عمومی

2

ریاضی برای آمار

4

تخصصی

3

روشهای ناپارامتری

3

تخصصی

4

طرح آزمایشگاه2

4

تخصصی

5

متون اسلامی و قرآن

2

عمومی

6

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

عمومی

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

جمع

17