.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

 

چارت رشته  نقشه برداری (کاردانی فنی حرفه ای )

 

 

 

نیمسال اول

 

کددرس

نام درس

 

 

پیشنیاز

تعداد واحد

نظری

عملی

 

ریاضی مقدماتی

2

2

-

پیش نیاز

 

 

زبان پیش دانشگاهی

2

2

-

پیش نیاز

 

 

ادبیات فارسی

3

3

-

عمومی

 

 

کارگاه محاسبه و ترسیم 3

1

-

1

اصلی

 

 

مقدمات زمین شناسی و ژئوفرمولوژی

2

2

-

پایه

 

 

نقشه برداری عمومی

2

2

-

تخصصی

 

 

عملیات نقشه برداری

1

-

1

تخصصی

 

 

اندیشه اسلامی

2

2

-

عمومی

 

 

فیزیک نور

2

2

-

پایه

 

 

تربیت بدنی

1

-

1

عمومی

 

تعداد واحد

18

 

 

 

 

نیمسال دوم

 

کددرس

نام درس

 

 

پیشنیاز

تعداد واحد

نظری

عملی

 

کارگاه محاسبه و ترسیم 4

1

-

1

اصلی

کارگاه محاسبه و ترسیم 3

 

برنامه نویسی کامپیوتر

2

1

1

پایه

 

 

نقشه برداری مسیر

2

2

-

تخصصی

نقشه برداری عمومی

 

عملیات نقشه برداری مسیر

1

-

1

تخصصی

 

 

ریاضی عمومی

3

3

-

پایه

ریاضی مقدماتی

 

اخلاق اسلامی

2

2

-

عمومی

 

 

اتوماسیون در نقشه برداری

2

1

1

تخصصی

نقشه برداری عمومی

 

هیدرو گرافی

2

2

-

تخصصی

نقشه برداری عمومی

 

زبان عمومی

3

3

-

عمومی

 

 

دانش خانواده و جمعیت

2

2

-

عمومی

 

تعداد واحد

20

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال سوم

 

کددرس

نام درس

 

همنیاز

پیشنیاز

 

تعداد واحد

نظری

عملی

 

کارگاه محاسبه و ترسیم 5

1

-

1

 

کارگاه محاسبه و ترسیم 4

اصلی

 

کاربرد رایانه در نقشه برداری

3

1

2

 

 

اصلی

 

ژئودزی 1

2

2

-

 

نقشه برداری عمومی

تخصصی

 

عملیات ژئودزی 1

1

-

1

ژئودزی 1

 

تخصصی

 

فتوگرامتری 1

2

2

-

 

 

تخصصی

 

عملیات فتوگرامتری1

1

-

1

فتوگرامتری 1

 

تخصصی

 

تعیین موقعیت

2

1

1

 

 

تخصصی

 

ریاضی کاربردی

2

2

-

 

ریاضی عمومی

اصلی

 

کارتوگرافی

2

2

-

 

 

تخصصی

 

عملیات کارتوگرافی

1

-

1

کارتوگرافی

 

تخصصی

 

تکنولوژی و تنظیم دستگاههای نقشه برداری 1

2

1

1

 

 

تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد واحد

19

 

 

نیمسال چهارم

 

کددرس

نام درس

 

همنیاز

پیشنیاز

 

تعداد واحد

نظری

عملی

 

کارگاه محاسبه و ترسیم 6

1

-

1

 

کارگاه محاسبه و ترسیم5

اصلی

 

نقشه برداری زیرزمینی

2

2

-

 

نقشه برداری عمومی ژئودزی 1

تخصصی

 

ژئودزی 2

2

2

-

 

ژئودزی 1

تخصصی

 

عملیات ژئودزی 2

1

-

1

ژئودزی 2

 

تخصصی

 

اصول سرپرستی

2

2

-

 

 

تخصصی

 

زبان فنی

2

2

-

 

زبان عمومی

اصلی

 

تئوری خطاها

2

2

-

 

 

اصلی

 

کاداستر

2

2

-

 

نقشه برداری عمومی

تخصصی

 

تکنولوژی و تنظیم دستگاههای نقشه بردای2

2

1

1

 

تکنولوژی و تنظیم دستگاههای نقشه بردای1

تخصصی

 

فتوگرامتری 2

2

2

-

 

فتوگرامتری1

تخصصی

 

عملیات فتوگرامتری 2

1

-

1

 

 

تخصصی

تعداد واحد

19

 

 

نیمسال پنجم

 

کددرس

نام درس

 

همنیاز

پیشنیاز

 

تعداد واحد

نظری

عملی

 

کارآفرینی

3

2

1

 

 

تخصصی

 

کارورزی

2

-

2

 

 

 

تعداد واحد

5