.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

ترم اول ( 18 واحد)

ترم دوم ( 20 واحد)

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

همنیاز

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

همنیاز

17110

ریاضی عمومی1

3

پایه

-

-

17119

ریاضی عمومی(2)

2

پایه

17110

-

17111

فیزیک مکانیک

2

پایه

-

-

17120

شیمی آلی (2)

2

اصلی

-

-

17112

آزمایشگاه فیزیک مکانیک

1

پایه

-

17111

17121

آزمایشگاه شیمی الی2

1

اصلی

-

17120

17113

شیمی معدنی 2

2

اصلی

-

 

17122

شیمی تجزیه

2

اصلی

-

-

17114

آزمایشگاه شیمی معدنی 2

1

اصلی

-

17113

17123

آزمایشگاه شیمی تجزیه

1

اصلی

-

17122

17115

کارگاه عمومی صنایع شیمیایی

1

اصلی

-

 

17124

ترمودینامیک

2

اصلی

17116

-

17116

موازنه مواد و انرژی

2

اصلی

-

17110

17125

کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی

2

اصلی

-

-

17117

شیمی عمومی

2

جبرانی

 

-

11132

زبان عمومی

3

عمومی

-

-

17118

آزمایشگاه شیمی عمومی

1

جبرانی

-

-

11115

اخلاق اسلامی

2

عمومی

-

-

11110

اندیشه اسلامی(1)

2

عمومی

-

-

11127

ادبیات فارسی

3

عمومی

-

-

11129

تربیت بدنی1

1

عمومی

-

-

ترم سوم ( 19 واحد)

ترم چهارم (20 واحد)

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

همنیاز

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

همنیاز

17126

مکانیک سیالات

2

تخصصی

17116+17119

-

17135

شیمی فیزیک

2

اصلی

-

-

17127

کارگاه مکانیک سیالات

1

تخصصی

-

17126

17136

آزمایشگاه شیمی فیزیک

1

اصلی

17124+17119

17135

17128

انتقال حرارت1

2

تخصصی

17124

17126

17137

اصول عملیات واحد1

2

تخصصی

17126+17128

-

17129

کارگاه انتقال حرارت

1

تخصصی

-

17128

17138

کارگاه اصول عملیات واحد1

1

تخصصی

-

17137

17130

صنایع شیمیایی1

2

تخصصی

-

-

17139

خوردگی فلزات

2

تخصصی

17122

17135

17131

زبان تخصصی

2

تخصصی

11132

-

17140

طراحی راکتور های شیمیایی1

2

تخصصی

17126+17128

-

17132

اصول سرپرستی

2

تخصصی

-

-

17141

کنترل فرایند1

2

تخصصی

17126+17128

-

17133

کارآفرینی و پروژه

2

تخصصی

-

-

17142

تصفیه آب

2

تخصصی

17122

-

17134

شناخت صنایع شیمیایی

3

انتخابی

-

-

17143

آزمایشگاه تصفیه آب

1

تخصصی

-

17142

11131

دانش خانواده و جمعیت

2

عمومی

   

17144

کار آموزی

2

تخصصی

-

-

                                                   جمع کل واحد : 74