.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

                                                جدول ترم بندی دروس دو ساله کاردانی ناپیوسته صنایع غذایی

نیم سال اول

نیم سال دوم

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

-

همنیاز

نوع درس

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

-

همنیاز

نوع درس

 

نظری

عملی

نظری

عملی

 

11110

اندیشه اسلامی

2

-

-

عمومی

11115

اخلاق اسلامی

2

-

 

عمومی

 

11132

زبان عمومی

3

-

-

عمومی

19116

ریاضی کاربردی

2

-

19110

پایه

 

11127

ادبیات فارسی

3

-

-

عمومی

19117

میکروبیولوژی عمومی

2

-

 

اصلی

 

19112

شیمی عمومی

2

-

-

پایه

19118

آز میکروبیولوژی عمومی

-

1

19117یا همزمان

اصلی

 

19113

آز- شیمی عمومی

-

1

19112

پایه

19119

شیمی مواد غذایی

2

-

19114

اصلی

 

19111

فیزیک مکانیک و حرارت

2

-

19112

پایه

19120

شیمی تجزیه

2

-

19112یا همزمان

پایه

 

19114

شیمی آلی

2

-

19112یا همزمان

پایه

19121

بیوشیمی

2

-

19118یا همزمان

اصلی

 

19110

ریاضیات عمومی

3

-

-

پایه

19122

مبانی برق

2

-

19111یا همزمان

پایه

 

19115

عملیات کارگاهی

-

1

-

 

19123

آز فیزیک مبانی برق

 

1

19122 یا همزمان

پایه

 

11129

تربیت بدنی

-

1

-

عمومی

19124

نقشه کشی صنعتی و نقشه خوانی

2

-

 

اصلی

 
 

20

 

19125

ایمنی در صنایع غذایی

1

-

از ترم دوم

اصلی

 
 

19

   

نیم سال سوم

نیم سال چهارم

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

-

همنیاز

نوع درس

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

-

همنیاز

نوع درس

 

نظری

عملی

نظری

عملی

 

19126

اصول پایه مهندسی

4

-

19116- 19111

اصلی

19135

صنایع گوشت و شیلات

2

-

19129-19130یا همزمان

تخصصی

 

19127

اصول وروشهای نگهداری مواد غذایی

2

-

19119- 19130 یا همزمان

تخصصی

19136

صنایع قند

2

-

19129-19130یا همزمان

تخصصی

 

19128

اصول کنترل کیفی

2

-

19116

تخصصی

19137

صنایع روغن

2

-

19129-19130یا همزمان

تخصصی

 

19129

میکرو بیولوژی مواد غذایی

2

-

19117

اصلی

19138

صنایع شیر و فرآورده های آن

2

-

19129-19130یا همزمان

تخصصی

 

19130

عملیات واحد

2

-

19126 یا همزمان

اصلی

19139

صنایع خشکبار

1

-

19129-19130یا همزمان

تخصصی

 

19131

بهداشت محیط

2

-

ازترم سوم

اصلی

19140

صنایع کنسرو و کمپوت

2

-

19129-19130یا همزمان

تخصصی

 

19132

اصول مدیریت و سرپرستی

2

-

از ترم سوم

اصلی

19145

کار آموزی

4

 

گذراندن دروس ا صلی و تخصصی یاهمزمان

   

19133

آز تجزیه مواد غذایی1

-

1

19119- 19120

تخصصی

19142

صنایع غلات

2

-

19129- 19119-19130یا همزمان

تخصصی

 

19134

آز تجزیه مواد غذایی2

-

1

19133 یا همزمان

تخصصی

19143

آزمایشگاه غلات

-

1

19142یا همزمان

تخصصی

 

19141

صنایع بسته بندی

1

-

19130یا همزمان

تخصصی

19144

آزمایشگاه کنترل و کیفی

-

1

19133 – 19133 یا همزمان

تخصصی

 
   

19

   

11131

دانش خانواده و جمعیت

2

-

-

عمومی

 
         

21

   
 

جمع کل واحد:79