.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

 

نیم سال اول

نیم سال دوم

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

نظری

عملی

11110

اندیشه اسلامی

2

-

-

-

عمومی

11131

دانش خانواده و جمعیت

2

-

-

-

عمومی

11132

زبان عمومی

3

-

-

-

عمومی

18115

زبان فنی

2

-

11132

-

پایه

11127

ادبیات فارسی

3

-

-

-

عمومی

18116

ریاضیات کاربردی

2

-

18114

-

پایه

18110

شیمی عمومی

4

-

-

-

پایه

18117

فیزیک عمومی 2

2

-

18112

-

پایه

18111

آز- شیمی عمومی

-

1

-

18110

پایه

18118

ایمنی و بهداشت

1

-

-

-

تخصصی

18112

فیزیک عمومی1

2

-

-

18110

پایه

18119

شیمی تجزیه

3

-

                 18110

-

اصلی

18113

آز-فیزیک عمومی1

-

1

-

18112

پایه

18120

آز – شیمی تجزیه

-

2

-

18119

اصلی

18114

ریاضیات عمومی

3

-

-

-

پایه

18121

شیمی آلی 1

3

-

18110

-

اصلی

             

18122

اصول استاندارد

1

-

-

-

تخصصی

             

11129

تربیت بدنی

-

1

-

-

عمومی

 

19

     

19

 

نیم سال سوم

نیم سال چهارم

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

نظری

عملی

18123

شیمی آلی2

2

-

18121

-

اصلی

18134

بیولوژلی

1

-

-

-

اصلی

18124

آز شیمی آلی 2

-

1

-

18123

اصلی

18135

آز- بیولوژی

-

1

-

18134

اصلی

18125

شیمی فیزیک

3

-

18110

-

اصلی

18136

تکنولوژی شیمیایی

3

-

18119-18123

-

تخصصی

18126

آزشیمی فیزیک

-

1

-

18125

اصلی

18137

علم مواد

3

-

18110

-

تخصصی

18127

شیمی معدنی

3

-

18110

-

اصلی

18138

کارآموزی

-

3

-

-

تخصصی

18128

زبان تخصصی

2

-

18115

-

تخصصی

18139

اصول کاردرازمایشگاه

2

-

-

-

تخصصی

18129

خوردگی

1

-

-

-

تخصصی

18140

اصول کنترل کیفیت

2

-

-

-

ت-اختیاری

18130

شیشه گری

-

1

-

-

تخصصی

18141

شیمی مواد غذایی

2

-

18119-18123

-

ت-اختیاری

18131

تصفیه آبهای صنعتی

1

-

18110

-

تخصصی

18142

شناخت صنایع غذایی

2

-

-

-

ت-اختیاری

18132

سم شناسی

1

-

18110

-

تخصصی

 

19

 

18133

سمینار و پروژه

2

-

-

-

تخصصی

   

11115

اخلاق و تربیت اسلامی

2

-

-

-

عمومی

جمع کل واحد:77

 
 

20