فرودگاه دشت ناز ساری

آدرس سایت فرودگاه: www.sariairport.ir