.
دوشنبه 30 فروردين 1400.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمود درویش ترابی

مدرک: دکتری تخصصی حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی: استادیار

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نوروسرپرست موسسه اندیشه سازان