.
دوشنبه 26 مهر 1400.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

گروه زیست شناسی

نام و نام خانوادگی: سمیه حیدری شرفدارکلائی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  زيست شناسي-ژنتيک مولکولي

محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: زینب حلاجیان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  زيست شناسي-ژنتيک مولکولي

محل اخذ مدرک: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک 

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: مائده سادات رضائی زاد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  فيزيولوژي گياهي

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: مهدی فرهادی محله

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  علوم جانوري تکوين

محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم تحقیقات تهران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: فاطمه تزری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  زيست فناوري( بيوتکنولوژي) گرايش ميکروبي

محل اخذ مدرک: دانشگاه تهران

سمت:  مدیرگروه

نام و نام خانوادگی: محبوبه آهنگر دارابی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  فيزيولوژي جانوري

محل اخذ مدرک: دانشگاه اصفهان

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: علیرضا اکبری میستانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  زيست شناسي-سلولی و  مولکولي

محل اخذ مدرک: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک 

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: زهرا فلاح نژاد آستانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  زيست شناسي دريا- بوم شناسي دريا

محل اخذ مدرک: دانشگاه مازندران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: محمدرضا شیخی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  زيست شناسي-سلولی و مولکولي

محل اخذ مدرک: دانشگاه تهران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: فرشته مقدم دلقندی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  زيست شناسي علوم جانوري -سلولي تکويني

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

 

 

 

گروه شیمی

نام و نام خانوادگی:ایمان جزء جلالیان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  مهندسي شيمي

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:زهرا صادقی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  شيمي آلي

محل اخذ مدرک: دانشگاه دامغان

سمت: مدیر گروه شیمی

نام و نام خانوادگی:علیا رنگریز رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  شيمي تجزيه

محل اخذ مدرک: دانشگاه  مازندران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:سمیه اعتمادیان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  مهندسی پزشکی

محل اخذ مدرک: مؤسسه آموزش عالی مازیار

سمت: مدرس حق التدریس

 

گروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی:یاسین اسپهبدی نیا

مدرک تحصیلی: ککارشناس ارشد

رشته :  مهندسی کامپیوتر نرم افزار

محل اخذ مدرک:دانشگاه شیخ بهائی اصفهان

سمت: مدیرگروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی:سکینه رمضانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  کامپيوتر سخت افزار

محل اخذ مدرک: موسسه آموزش عالی روزبهان

سمت: مدرس حق التدریس

 

گروه معارف

نام و نام خانوادگی:سیده رقیه سیدی جربندی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  علوم قران و حديث

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:معروف رحمانی آلاشتی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  فلسفه و حقوق اسلامی

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:علی اکبر زلیکانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  مدیریت آموزشی

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت:  معاون آموزشی و مدرس حق التدریس

 

 

 

 

 

 

 

اساتید دروس عمومی

نام و نام خانوادگی:هاجر خاتون عابدی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  رياضي محض

محل اخذ مدرک:دانشگاه تربیت مدرس

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:عادله جعفری زرندینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  فيزيک - حالت جامد

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:سکینه صادقیان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:مریم هدایتی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  ادبیات فارسی

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:سیده فاطمه هاشمی رکاوندی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  مترجمی زبان انگلیسی

محل اخذ مدرک:دانشگاه علوم تحقیقات تهران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:حوریه السادات هاشمی رکاوندی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  روانشناسي شخصيتي

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدیر آموزش ومسئول مرکز مشاوره موسسه