.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

گروه زیست شناسی

نام و نام خانوادگی: سعیده رضائی ورپامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته :  فیزیولوژی جانوری

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: شیما پارسای

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته : قارچ شناسی پزشکی

محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: مائده سادات رضائی زاد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  فيزيولوژي گياهي

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: مهدی فرهادی محله

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  علوم جانوري تکوين

محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم تحقیقات تهران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: فاطمه تزری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  زيست فناوري( بيوتکنولوژي) گرايش ميکروبي

محل اخذ مدرک: دانشگاه تهران

سمت:  مدیرگروه

نام و نام خانوادگی: محبوبه آهنگر دارابی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  فيزيولوژي جانوري

محل اخذ مدرک: دانشگاه اصفهان

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: روزبه زارع گشتس

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  سم شناسی

محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: زهرا فلاح نژاد آستانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  زيست شناسي دريا- بوم شناسي دريا

محل اخذ مدرک: دانشگاه مازندران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی: الهام یونسی ملردی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  بیوتکنولوژی کشاورزی

محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم کشاورزی ساری

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:نیره سادات بهروز

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  علوم جانوری زیست سلولی تکوینی

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی

سمت:مدرس حق التدریس

 

گروه شیمی

نام و نام خانوادگی:علیا رنگریز رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  شيمي تجزیه

محل اخذ مدرک: دانشگاه مازندران

سمت:مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:سمیه اعتمادیان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  مهندسی پزشکی

محل اخذ مدرک: موسسه آموزش عالی مازیار

سمت:مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:محمد مهدی صادقی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  مهندسی شيمي

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی

سمت:مدرس حق التدریس 

نام و نام خانوادگی:زهرا صادقی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  شيمي آلي

محل اخذ مدرک: دانشگاه دامغان

سمت: مدیر گروه شیمی

 

گروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی:سکینه رمضانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  کامپيوتر سخت افزار

محل اخذ مدرک: موسسه آموزش عالی روزبهان

سمت: مدرس حق التدریس

 

گروه معارف

نام و نام خانوادگی:سیده رقیه سیدی جربندی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته :  علوم قران و حديث

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:علی اکبر زلیکانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  مدیریت آموزشی

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت:  معاون آموزشی و مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:معروف رحمانی آلاشتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته :  فقه و حقوق اسلامی

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی

سمت:مدرس حق التدریس

 

نام و نام خانوادگی:حوریه السادات هاشمی رکاوندی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  روانشناسي شخصيتي

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدیر آموزش ومسئول مرکز مشاوره موسسه

اساتید دروس عمومی

نام و نام خانوادگی:هاجر خاتون عابدی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  رياضي محض

محل اخذ مدرک:دانشگاه تربیت مدرس

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:عادله جعفری زرندینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  فيزيک - حالت جامد

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:سکینه صادقیان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:مریم هدایتی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  ادبیات فارسی

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:سیده فاطمه هاشمی رکاوندی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  مترجمی زبان انگلیسی

محل اخذ مدرک:دانشگاه علوم تحقیقات تهران

سمت: مدرس حق التدریس

نام و نام خانوادگی:مینا جمالی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته :  مهندسی برق

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی

سمت: مدرس حق التدریس