.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حق شناس

مدرک: دکتری تخصصی ویروس شناسی از انگلستان

مرتبه علمی: دانشیار

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

( رئیس هیأت امنا موسسه)

نام و نام خانوادگی: احمد علی عنایتی

مدرک: دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی از انگلستان

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

نام و نام خانوادگی: فرامرز بریمانی

مدرک: دکتری تخصصی جغرافیای روستایی از دانشگاه شهید بهشتی

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

نام و نام خانوادگی: سیدمجتبی هاشمی رکاوندی

مدرک: دکتری فلسفه ومعارف اسلامی

مرتبه علمی: دکتری حوزوی

فعالیتهای دانشگاهی: بازنشته آموزش و پرورش استان مازندران و سرپرست پیشین موسسه اندیشه ساران

 

نام و نام خانوادگی: محمود درویش ترابی

مدرک: دکتری تخصصی حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی: استادیار

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نوروسرپرست موسسه اندیشه سازان

 

نام و نام خانوادگی: عباسعلی کریم پور ملکشاه

مدرک: دکتری تخصصی علوم تشریحی از دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نام و نام خانوادگی:سعید میرزانژاد

مدرک: دکتری تخصصی  فیزیک

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران- نماینده محترم وزیر علوم در هیأت امنا موسسه

نام و نام خانوادگی:عبدالرضا بابائی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: -----

فعالیتهای دانشگاهی:نماینده محترم استاندار مازندران در هیأت امنا و فرماندار شهرستان نکا